ข่าวสำหรับนักศึกษา

อัตราค่าและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

เพื่อให้การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ26 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและทักษะด้านประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ 31(2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดอัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระค่าค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>อัตราค่าและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2560

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account