ข่าวสำหรับนักศึกษา

สมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

001

รับสมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

               เพื่อเป็นไปตามมติประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 3(142)/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ให้ความเห็นชอบในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม นั้น ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th/volunteer/  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
    มีขั้นตอนดังนี้
         ขั้นตอนที่ 1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
              1.1 นักศึกษา : กรอก Username โดยการใส่รหัสนักศึกษา ส่วน Password ให้ใส่เลขบัตรประชาชน จากนั้นกด Login ( ไม่นับรวมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา กยศ.)
              1.2 บุคลากร : กรอก Username และ Password โดยใส่เลขบัตรประชาชนทั้ง 2 รายการ จากนั้น กด Login
         ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าระบบแล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (รายละเอียดขั้นตอนแจ้งอยู่หน้าเว็บไซต์เมื่อ Login เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว)
         ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการเพิ่ม (อัพโหลดไฟล์) คำบรรยายเรื่องราว ภาพถ่าย ฯลฯ เมื่อทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วเสร็จโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032493278

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

20011

เข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

            เมื่อเวลา 09.00 น.อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ณ อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ (International) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561

            ด้วยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และวางแผนการเคลื่อนการทำงานด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและการแสดงออกขององค์กร ศอ.ปส.ย. ที่มีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้แนวคิด ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้กับแกนนำเยาวชนเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ ของตนเองเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้
         - เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 คน
         - แกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจำนวน 10 คน
         - เยาวชนแกนนำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - แกนนำเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.เพชรบุรีจำนวน 1 คน

Read more...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

IMG 4499

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 25 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายสิทธิศักดิ์ ชามงค์ นายอภิพล สงฆ์ธรรม นายอมฤทธิ์ แสงกลองแก้ว นายโสภณ เกตุแก้ว การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา 

IMG 4440

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ราชภัฏทอฝัน  ปันน้ำใจ" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  “ราชภัฎ ทอฝัน ปันน้ำใจ” ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

IMG 4639

        ในช่วงภาคค่ำได้มีการส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพ 

IMG 4555

Read more...

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม


        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ที่เน้นการยกระดับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมสู่การทำงาน โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

อตลกษณ

         อีกทั้งยังเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย "จิตอาสา" เพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน จิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเเละดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างแท้จริงและมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยอาศัยหลักไตรสิกขาในการปฏิบัติ

         นโยบายหลักการปฏิบัติจิตอาสาเพื่อสังคมมีจุดเน้นใน คณะ/สถาบัน/สำนัก/ชมรม ดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน คือ
         1. ด้านการศึกษา
         2. ด้านการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำนโยบายจิตอาสาสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ไตสกขา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account