ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

22504

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคารอเนกประสงค์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

22511

โดยมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา อาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบความดี อีกทั้งยังมีแผนการตรวจหาสารเสพติดในหอพักนักศึกษาและการตรวจตามคณะวิชา จัดทำหน่วยที่ดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่ติดสารเสพติด และแก้ไขต่อไป

22509

Read more...

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเพสติดในสถานศึกษา

Center for Drug Prevention

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account