ข่าวสำหรับนักศึกษา

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

DSC 0173

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

                   วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา  ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

DSC 0152

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

DSC 0119

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ทุกๆองค์กร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ

 


คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง    

         ประเภทการส่งผลงาน มี 2 ประเภท  

               1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม   ต้องมีสถานะในปัจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

               2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

               1. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบเดี่ยว หรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน ๓ คน) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน และประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

               2. สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครูที่สะท้อนถึงเรื่องต่างๆ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
                   ประกอบด้วย
                        2.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                       2.2 ไม่ทุจริตคดโกง 
                        2.3 ความตรงต่อเวลา 
                        2.4 ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
                        2.5 พูดจริง/ไม่โกหก

               3. กรอบและแนวคิดของผลงานต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (5 ด้าน 9 ข้อ)

               4. มีความยาวไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที เนื้อหาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี โดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

               5. ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการประกวดเวทีใดมาก่อน

               6. ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น

          การตัดสิน จะพิจารณาจากคุณภาพของงาน ความโดดเด่นที่ทำให้เกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ รวมถึงคุณภาพการผลิต

          รางวัลการประกวด ประเภทละ 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร     รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และ    รางวัล Popular Vote1 รางวัล   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทางhttp://url.ie/12jug และต้องตั้งชื่อผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

Read more...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

p88289421706

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 

“การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี”
            
          การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร (จำนวน 17 หน่วยงาน) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 และจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยให้แบบสมัครคัดเลือกฯ ตามรูปแบบที่กำหนด และให้ส่งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร (จำนวน 17 หน่วยงาน) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ สำนักอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2281 1753 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
  
          การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด โดยขอให้เด็กและเยาวชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยัง สำนักอำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2628 5616 , 0 2281 9752 กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

Downloadเอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

 
 
 
   .pdf 1.หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 62.pdf    
   .pdf 2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียง 62.pdf    
   .pdf 3.แบบสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่น 62.pdf    
   .pdf 4.แบบสมัครเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียง 62.pdf    
   .pdf 5.สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ องค์กรหลัก (สพฐ. , สอศ. , สกอ. ) และคณะกรรมการฯ1.pdf    
   .pdf 6.สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ (สช. , กศน.) และคณะกรรมการฯ2.pdf    
   .pdf 7.สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก 12 หน่วยงาน และคณะกรรมการฯ3.pdf  

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account