ข่าวสำหรับนักศึกษา

Super User

Super User

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Certified Network Associate and Switching : CCNA

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

Cisco Certified Network Associate and Switching : CCNA

ในวันที่ 8-12 มกราคม 2563 เวลา 9:00 – 17:00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-3008830 (อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์) และ 086-8629407 (อาจารย์วรรณวิศา วัฒนสินธุ์)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<<< ลงทะเบียนออนไลน์  >>>

https://intech.pbru.ac.th/

Read more...

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1640และ1641/2562
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำเดือนธันวาคม 2562

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง เดือนพฤศจิกายน รายละเอียดเพิ่มเติม >>> แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562

Read more...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

Read more...

ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ขอแบบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Dowanoad >>> ใบสมัครและปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี : http://op.pbru.ac.th/

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account