ข่าวสำหรับนักศึกษา

Super User

Super User

ประกาศเรียกนักศึกษา (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศเรียกนักศึกษา (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 และกำหนดชาระเงิน ค่ารายงานตัวและเงินค่าบารุงการศึกษา กำหนดภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานตัว ต่อคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าบารุงการศึกษางวดที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12:00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>ประกาศเรียกนักศึกษา (สารอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

                                            ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    จำนวน          ๑๔      รายการ


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

         นิวัต กลิ่นงาม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๕๙

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 และกำหนดชำระเงินค่ารายตัวและเงินค่าบำรุงการศึกษา กำหนดภายในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account