ข่าวฝึกอบรมสัมมนา

การอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs หัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย.”

 ด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย.” วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.ประเมินศักยภาพมาตรฐานสินค้า ของ SMEs ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีสากล ๒.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน อย. ๓.ส่งเสริมให้ SMEs ได้พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มที่มีศักยภาพ ผู้ประกอบการกลุ่ม Small หรือ OTOP และบุคคลธรรมดาที่ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๕๐ – ๗๐ คน

            ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญท่านผู้ประกอบการผลิตอาหาร ผลิตเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยขอความอนุเคราะห์ตอบรับการเข้าอบรมมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ ID Line : ๑๕๗๒๐๔๙ หรือ โทรศัพท์ ๐๘ – ๑๓๕๓ - ๒๔๐๓ หรือโทรสาร ๐๓๒ – ๔๐๕๕๗๗ ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

Download >>>แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
Download >>>กำหนดการกิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account