ข่าวฝึกอบรมสัมมนา

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Download>>>ใบสมัคร NEC ปี 2560

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (NEC) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ , ๑๗ – ๑๙ , ๒๔ – ๒๖ , ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ วัน ๖๐ ชั่วโมง สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ทายาทธุรกิจ พนักงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา และผู้ว่างงาน เนื้อหาของหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจทั่วไป ประกอบไปด้วย Module ๑ : Business Model Canvas Module ๒ : knowledge for Business และ Module ๓ : Creative thinking & Business Innovation โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ CEFE-based Training “เน้นการเรียนรู้จากกิจกรรม ทำให้เข้าใจง่าย จดจำได้ดี ไม่น่าเบื่อ” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และ มีอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้บริการแก่ผู้เข้าอบรม วิทยากรโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ และทีมวิทยากรมืออาชีพ หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐% ของระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (NEC) มายัง นักศึกษา บุคลากร บัณฑิตจบใหม่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ พิจารณาสมัครเข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ โทร ๐๘ – ๑๓๕๓ – ๒๔๐๓ โทรสาร ๐ – ๓๒๔๐ – ๕๕๗๗ ID Line : ๑๕๗๒๐๔๙ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอความกรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)  

Last modified onวันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 16:19

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account