ข่าวฝึกอบรมสัมมนา

Super User

Super User

ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 6 หลังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 6 หลัง  และโรงอาหาร 2
โดยวิธีประมูลวาจา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักจำนวน 6 หลัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 6 หลัง

Read more...

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 1 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

----------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และประกาศผลสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านข้อเขียนแล้ว (เอกสารแนบท้ายประกาศการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการหมายเลข 1)

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และสอบผ่านข้อเขียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เข้ารับการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้นักศึกษาครูที่ผ่านการสอบข้อเขียน (เอกสารแนบท้ายประกาศสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ หมายเลข 2) ถ้าไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1062/2561
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือนสิงหาคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account