ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บลิงก์ สรุปทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานปี 2559

70

เว็บลิงก์ ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558

6

เว็บลิงก์ การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

7

เว็บลิงก์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด

6

เว็บลิงก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจัดแสดง ในการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี

6

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account