ข่าวสื่อสารองค์กร

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดขึ้น โดยมีองคมนตรี ประกอบด้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวม 38 แห่ง เข้าร่วมประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มาระยะหนึ่ง และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งไปแล้วนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการรายงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองคมนตรี เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชมและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560 09:58

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account