ข่าวสื่อสารองค์กร

วิจัยศิลปวัฒนธรรม

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักคือ พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมในกลุ่มวิจัยสาขาวัฒนธรรม สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 89 ผลงาน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยรองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิ์เวชกุล และ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการมอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน 11 ท่าน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันอาทิตย์, 03 ธันวาคม 2560 18:26

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account