ข่าวสื่อสารองค์กร

มอบโล่รางวัลพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

มอบโล่รางวัลพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้กับพ่อดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยมีรายชื่อพ่อดีเด่นด้านต่างๆ ดังนี้
พ่อที่อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี 
1. นายวงศ์ปรานต์ ปานเพชร บิดาของนายประภาคาร ปานเพชร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ
2. นายนวลใจ ชินดา บิดาของนางสาวมิลตรา ชินดา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
3. นายศรีประไพ ผิวผ่อง บิดาของนางสาวฐิติรัตน์ เสนาพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นายสายัณห์ ชื่นใจ บิดาของนางสาวนิรชา ชื่นใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายสมบัติ ซามงค์ บิดาของนายสิทธิศักดิ์ ซามงค์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พ่อผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
นายศิริ ศิรินันท์ บิดาของนางสาวณัฐฐภรณ์ ศิรินันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ่อผู้นำองค์กรกิจกรรมดีเด่น 
1. นายองอาจ เข็มนาค บิดาของนายอนันตชัย เข็มนาค สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
2. นายศักดิ์ชัย แสนกองแก้ว บิดาของนายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โอกาสนี้ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account