ข่าวสื่อสารองค์กร

นำเสนอผลงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก  28 สถาบัน เข้าร่วม

          ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่ไม่เพียงแต่คณาจารย์เท่านั้นที่นำเสนอผลงานวิชาการได้ แต่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก็สามารถนำเสนอผลงานวิชาการได้เช่นเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนำเสนอผลงานวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์อัตภาพ มณีเติม ชื่อผลงาน : ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน (ภาคบรรยาย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ ชื่อผลงาน : ปัจจัยสู่ความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการบริหารจัดการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการบริหารจัดการ และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ชื่อผลงาน : การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน

นอกจากนี้ภายในการประชุมยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านประกันคุณภาพ ระดับสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก ทั้ง 28 สถาบันด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 12:12

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account