Logo
Print this page

ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที แลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความพร้อมและเข้าใจบริบทของการเรียนการสอน การทำกิจกรรม สามารถวางแผนการเรียนและการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การนำนักศึกษาไปเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและศิษย์เก่า เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา มีวินัย เข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆ ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที มีกิจกรรมให้รุ่นน้อง รุ่นพี่และศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันมากมาย เช่นกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที กิจกรรมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  กิจกรรมรู้ตน รู้หน้าที่ ค้นหาศักยภาพ พัฒนาตน พัฒนางาน ฟังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อพัฒนาตนให้มีความพร้อมสู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายทบทวนสิ่งผ่านมา วางแผนอนาคต วางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องการ และกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณเขานางพันธุรัต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอภิชาติ เครือจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ได้รู้จักกันมากขึ้น จากเดิมที่รู้จักกันเฉพาะในสาขาวิชาแต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทำให้รู้จักกันในคณะมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพุธ, 13 ธันวาคม 2560 16:13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th