Logo
Print this page

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่29 “เพชรพระศรีเกมส์” ซึ่งในปี 2560 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้ นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังช่วยให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจอันดีต่อกัน

ซึ่งในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย เปตอง ฟุตซอล หมากรุก แบดมินตัน เทนนิส กรีฑา โดยผลการแข่งขัน นักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเปตองชาย ม.ปลาย เหรียญทองเทนนิสหญิงเดี่ยว ม.ปลาย เหรียญเงินทุ่มน้ำหนักชาย ม.ปลาย และเหรียญทองแดงกระโดดไกลหญิง ม.ต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 13 ธันวาคม 2560 16:31
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th