Logo
Print this page

เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “MS Startup” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการปรับตัวในการทำงานในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษา เป็นโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นำและสามารถปรับตัวพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 15:40
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th