ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นับว่าเป็นคณะที่มีสาขาวิชามากที่สุดในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 สาขาวิชา รวม 17 สาขาวิชา ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช เป็นคณบดี ในอนาคตมีเป้าหมายในการทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มีการเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการปลูกไม้หอมรอบอาคาร เช่น ต้นพุด กระดังงา ดอกแก้ว รวมถึงพันธุ์ไม้ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียน เช่น เฟิร์น ต้นกระบือ ที่ใช้เป็นไม้ประดับและใช้ในการตกแต่ง

ขณะที่ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งด้วยภาพวาด ภาพจิตรกรรมที่เป็นฝีมือของช่างเมืองเพชรและฝีมือของนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีห้องพริบพรีมหาวิชชาลัย ที่ได้จัดเป็นนิทรรศการในหลวง ร.9 กับจังหวัดเพชรบุรี โครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้ให้กับชาวเพชรบุรี ห้องผดุงเกียรติเมืองเพชร ที่ได้รวบรวมศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร ไม่ว่าจะเป็นงานปูนปั้น งานปั้นหัวสัตว์ ลายรดน้ำ งานแทงหยวก งานตอกกระดาษ งานทองโบราณทำมือ ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องของความเป็นมา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่บริการวิชาการชุมชน 2 จังหวัดคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำการติดต่อค้าขายกันเป็นเวลาช้านาน ประชาชนทั้ง 2 ประเทศพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้มีการเรียนการสอนภาษาจีน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนมาทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาจีน ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการจัดทำห้องเรียนรู้ภาษาจีน ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยสมาพันธ์กุ้ยแห่งกวางสี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ในการนำหนังสือภาษาจีนมามอบให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาตามตำราจีนอย่างแท้จริง ทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะทำการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรภาษาจีนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) (สาขาภาษาจีน) เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนสามารถเป็นครูสอนภาษาจีนได้

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะออกไปสู่การปฏิบัติงานในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในทุกปี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 15:40

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account