Logo
Print this page

สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ  

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้พบปะสนทนาหารือข้อราชการและข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 15:39
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th