Logo
Print this page

เตรียมความพร้อมครูคืนถิ่น

คณะครุศาสตร์จัดอบรมให้นักศึกษาครู ปี 5 เตรียมความพร้อมคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ที่คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นจำนวน 3 รุ่นๆ นี้เป็นรุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  จำนวน 150 คนเข้าร่วมอบรม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ให้สามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม มุ่งเน้นทบทวนความรู้และกระบวนการที่จำเป็น 3 ด้านตามเกณฑ์การประเมินของโครงการ ได้แก่ จิตวิญญาณความเป็นครู การใช้ภาษา และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 รุ่นที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีการบรรยายสรุป ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางการปลูกฝัง การใช้จิตวิญญาณความเป็นครูในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เชิงระบบ หลักการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการโดยใช้แนวคิด หลักการ กระบวนการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ภายใต้แนวคิด Active Learning

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 15:39
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th