Logo
Print this page

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.2561 ผลการประชุมร่วมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดศูนย์การพัฒนาภาษาอังกฤษ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ การเสริมความรู้และทักษะด้านโรงเรียนคุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การตั้งชมรมจิตอาสาของอาจารย์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับประชารัฐ เป็นต้น ตลอดจนการพิจารณาเห็นชอบ โมเดลการผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 11:25
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th