ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6

   เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จัดโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  20171221 093254

    ในวันแรก 21 ธันวาคม 2560 ในช่วงเช้าบรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ” โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง และในช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ทวีแสงสกุลไทย และ “การวิเคราะห์งานประจำ” โดยคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์

20171222 090453

20171222 09155320171222 093430

     ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนางานบริหารและธุรการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ และกล่าวปิดโดยประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ตลอดทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านงานบริหารและธุรการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารและธุรการที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต

     บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน

Last modified onวันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 11:25

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account