ข่าวสื่อสารองค์กร

นศ.นิเทศศาสตร์ ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นศ.นิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานการประกวดออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์แกสบี้ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี จึงได้มีการส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมบนเวทีการแข่งขันระดับต่างๆ เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่สาธารณชน แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          1 ในโครงการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานคือ โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 12” เวทีประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน – นักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของแบรนด์ GATSBY ซึ่งโครงการนี้ นายกันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหมวด ART จากทั้งหมด 7 หมวด ประกอบด้วย COMMERCIAL, ART, DANCE, MUSIC, FASHION, SMART PHONE และ HAIRSTYLE มีนักเรียน – นักศึกษา 10 ประเทศร่วมส่งผลงาน ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GATSBY เป็นโจทย์ในการผลิตผลงานส่งเข้าประกวด

นายกันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม ได้กล่าวถึงการแข่งขันในหมวดART ว่า เป็นการออกแบบตัวแมสคอตหรือโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ของ GATSBY โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน 1 ผลงาน จาก 1 ประเทศ ซึ่งผลการแข่งขัน สามารถผ่านเข้าไปสู่การนำเสนอผลงานรอบชนะเลิศในการประกวดแข่งขันออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์แกสบี้ ระดับนานาชาติ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ซึ่งในโอกาสนี้ได้ฝากขอบคุณทุกๆ คะแนนโหวต ที่ทำให้ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

การผลักดันนักศึกษาเข้าสู่เวทีการแข่งขัน นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาในการลงมือผลิตผลงาน และหากผลงานนั้นได้รับรางวัลก็จะสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป เกิดการพัฒนาฝีมือเป็นบันไดสู่การเป็นนักโฆษณามืออาชีพในอนาคต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 15:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account