Logo
Print this page

นศ.พัฒนาชุมชนสำรวจแหล่งโบราณคดี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีที่ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแผนที่ทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กิจกรรมแผนที่ทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดี เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนนาพันสาม พบว่าชุมชนมีความต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนเอง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือประจำตำบล ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลที่รวบรวมได้ยังไม่มีความชัดเจน ทางชุมชนจึงได้เสนอว่าต้องการให้นักโบราณคดีมาศึกษาแหล่งโบราณคดีของชุมชน เพื่อที่จะได้ทราบถึงประวัติและอายุของชุมชน ตลอดจนโบราณสถานต่างๆ ในชุมชนว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประสานกับนักวิชาการด้านโบราณคดีมาร่วมเดินสำรวจชุมชน จากนั้นจะคืนข้อมูลให้กับชุมชนว่าแหล่งโบราณคดีที่พบในชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือประจำตำบลต่อไป

          ทั้งนี้ แหล่งโบราณคดีที่นักโบราณคดี คณาจารย์ นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันสำรวจมี 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดดอนแตงร้าง โคกเศรษฐี และวัดนาพรม ซึ่งทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560 09:27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th