Logo
Print this page

เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp อบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย และคุณกัญญา วัฒนาถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ Boot Camp เกิดจากแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่ออบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. โดยในปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี สพฐ.เป็นผู้คัดเลือกจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 1 ใน 15 แห่งที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร ที่สำคัญคือมีความเข้าใจในโครงการ ซึ่งเดิมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ในการผลิตครู โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูและยังเป็นการพัฒนาครูประจำการไปในตัวอีกด้วย

สำหรับ ศูนย์ Boot Camp ที่จะจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการจัดตั้งขึ้นแทนศูนย์เดิมที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 3 สัปดาห์ โดยรุ่นนี้จะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 13 ในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2561

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560 12:36
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th