Logo
Print this page

อธิการบดีอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อธิการบดีอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษา

เนื่องโอกาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำงานร่วมกัน เพื่อนักศึกษาและชุมชนรอบข้างที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดูแลทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางกระแสวิกฤติต่างๆ ของการศึกษาที่ถาโถมเข้ามาสู่ระบบอุดมศึกษาของชาติ แต่พวกเราก็สามารถที่จะยืนหยัดและพัฒนาร่วมกันมาด้วยความตั้งใจ ความทุ่มเท และความเสียสละ เราจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นที่พึ่งของการศึกษา นักศึกษามาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน การดูแลของอาจารย์ รวมถึงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ  

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ถือโอกาสอวยพรท่านทั้งหลาย ทั้งสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนองค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ หลวงพ่อเกตุน้อย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงพระบารมีรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 คุ้มครอง ปกป้องทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง  มีความเจริญก้าวหน้าในความเพียรพยายาม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพุธ, 03 มกราคม 2561 15:35
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th