ข่าวสื่อสารองค์กร

บันทึกความร่วมมือตามหลักสูตรสามบวกหนึ่ง

คณะวิทยาการจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทห้างเซ็นทรัล ตามหลักสูตรสามบวกหนึ่ง

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด นำโดยคุณอัมพร ปัญญาดิลก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณอมรรัตน์ แซ่โง้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) ศูนย์บริการการศึกษา โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมภาคบริการ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของธุรกิจภาคบริการในประเทศไทย ทำให้สถานประกอบการซึ่งเป็นบริษัทภาคบริการมีความจำเป็นที่จะต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านหรือผู้ชำนาญด้านวิชาชีพจำนวนมากขึ้น การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ยึดหลักคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า หลักสูตรสามบวกหนึ่ง เป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบเรียน 3 ปี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปีในสถานประกอบการ ช่วยส่งเสริมในเรื่องความเป็นมืออาชีพ เพิ่มโอกาสในการทำงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้คณะวิทยาการจัดการมองว่าหลักสูตรใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเน้นในการฝึกปฏิบัติที่มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น ขณะที่การบริหารจัดการหลักสูตร ยังคงใช้การบริหารในรูปแบบเดิม แต่ฝ่ายวิชาการต้องวางแผนการเรียนการสอนที่รัดกุมและดูแลนักศึกษาเป็นพิเศษ เนื่องจากในแต่ละภาคเรียนต้องเรียนมากกว่านักศึกษาสาขาอื่น โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรคอยดูแลและติดต่อประสานงานสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา

อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประธานสาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า มีการสอนในเรื่องของรายละเอียดสอดแทรกในทุกสาขาวิชา หลังจากนั้นก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์จะมีรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมหรือทบทวนว่าก่อนทำงานต้องปรับตัวในเรื่องของใดบ้าง เช่น บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และที่สำคัญคือการปรับทัศนคติด้วยการทำให้นักศึกษาเห็นว่าการทำงานคือการพัฒนาตนเอง  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 26 มกราคม 2561 13:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account