ข่าวสื่อสารองค์กร

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TQF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ขณะที่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่หลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นจะต้องใช้แนวทางบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ รวมทั้งการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

โดยมีการบรรยายในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตลอดจนการวิพากษ์วิธีการทวนสอบและเครื่องมือการทวนสอบของแต่ละคณะๆ ละ 1 หลักสูตร

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอังคาร, 30 มกราคม 2561 09:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account