ข่าวสื่อสารองค์กร

ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิกาน เพียรธัญธรณ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องระบบบริหารงานองค์กร งานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจหลัก 2 ภารกิจ ประกอบด้วย งานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

1. ด้านการผลิตบัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และเน้นคุณลักษณะของนักศึกษาชให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. ด้านคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานงานวิจัย ส่งเสริมกระบวนการทำวิจัยให้มีคุณภาพ และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

3. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้กับสังคมได้

4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 31 มกราคม 2561 11:31

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account