ข่าวสื่อสารองค์กร

“ครูดี ครูเก่ง ครูจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาคลัชเตอร์ครู ภายใต้โมเดล “ครูดี ครูเก่ง ครูจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา”

“ครู” เป็นผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนางานผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของหน่วยงานการศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ บริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งคลัชเตอร์ครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร ซึ่งขณะนี้ทั้งหมด 13 สาขาวิชา ใน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 3,802 คน มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การประเมินหลักสูตรโดยครุสภา หน่วยสภาวิชาชีพ มีกิจกรรมที่ต้องพัฒนานักศึกษาตามที่มาตรฐานกำหนด เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสานอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ยังมีการกำหนดโมเดลของคลัสเตอร์ครู คือ ครูดี ครูเก่ง ครูจิตอาสา และน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า ครูดี คือ การพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครูให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา หล่อหลอมจิตวิญญาณของความเป็นครู กิจกรรมความเป็นครูทั่วไปและเสริมความเป็นครูเฉพาะด้าน ครูเก่ง เก่งในศาสตร์ของวิชาชีพครูและในศาสตร์วิชาเฉพาะ ครูจิตอาสา นำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น ติวสอบ O-Net จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียน น้อมนำศาสตร์พระราชา มีการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาในด้านต่างๆ  

ขณะที่การเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา ทักษะแรกคือทักษะคอมพิวเตอร์ที่ได้กำหนดไว้ในทุกชั้นปี ปีที่ 1 เป็นหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ (Power Point) ปีที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ปีที่ 3 การผลิตสื่อการเรียนการสอน ปีที่ 4 การผลิตสื่อเรื่องสั้น เช่น นิทาน และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสำนักงานโรงเรียน ส่วนปีที่ 5 จะเป็นการฝึกประสบการณ์สอน ทักษะที่ 2 คือทักษะด้านภาษา ที่มุ่งเน้นในการสอบ TOEIC ที่นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน นอกจากนี้ยังมีการวางแผนว่า ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องมีการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้มีการวางแผนจัดทำฐานข้อมูลข้อสอบออนไลน์ให้กับนักศึกษาในวิชาต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต่อว่า การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นการเตรียมคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ต้องฝึกนักศึกษาให้เป็นครู มุ่งเน้นด้านการคิด รวมทั้งทักษะทางภาษา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะชีวิต เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์มาใช้ประกอบอาชีพ “ครู” ในอนาคตได้อย่างแท้จริง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

               

     

Last modified onวันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 14:14

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account