ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบันฑิต (ค.ม.) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ อ่านราละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

<<<สมัครผ่านระบบออนไลน์>>>
http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp

www.pbru.ac.th  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://acad.pbru.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141 

Last modified onวันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 14:52

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account