ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ดร.อัตภาพ มณีเติม รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดและผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ และพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เมื่อวันก่อนนี้ ณ โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัยและ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีการนำเสนอ 4 แผน งานวิจัย 36 ชุดโครงการวิจัย ครอบคลุม 42 พื้นที่ จำนวน 190  โครงการ  ประกอบด้วย

1. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. แผนงานระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน 

3. แผนงานการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดย ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย

4. แผนงานวิจัยการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อ การพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม 

สำหรับองค์ความรู้ที่ได้และสามารถต่อยอดการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้แก่

1. การสังเคราะห์องค์ความรู้ในแต่ละแผนงานเพื่อขับเครื่องสู่นโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นชุมชนจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3. ได้แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่และบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมกับงานบริการวิชาการที่มี ผลกระทบที่แท้จริงเชิงพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 17:00

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account