ข่าวสื่อสารองค์กร

ศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์

 

25610208 . 01 0037

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น มีการวางกรอบในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 – 2560 ประกอบด้วย

1. การผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยและบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ
4. การส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ
6. การบริหารจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นโมเดลการผลิตครูให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในการเปิดศูนย์ห้องตรวจโรคภายนอกภายในมหาวิทยาลัย โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร คอยให้บริการอย่างใกล้ชิด เปิดให้บริการทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นับว่าเป็นการคัดกรองผู้ป่วยก่อนส่งตัวไปรักษา เป็นการลดความแออัดในการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาล

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 16:54

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account