ข่าวสื่อสารองค์กร

ขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชน

โครงการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          จังหวัดเพชรบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนเชื้อชาติต่างๆ ในระยะเวลาที่ต่างกัน มีการพัฒนาจนเป็นถิ่นที่มีอัตลักษณ์ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ การดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกำกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและได้เลือกชุมชนสำหรับการศึกษาขึ้นมา 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.พื้นที่วัดเขาน้อย บ้านหนองแก้ว อำเภอบ้านลาด 2.พื้นที่บ้านตลาดน้อย อำเภอเขาย้อย 3.พื้นที่ชุมชนนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี 4.พื้นที่ชุมชนยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง และ 5.พื้นที่ตลาดหนองจอก อำเภอท่ายาง ซึ่งทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันและเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการศึกษาวิจัย หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ตกสำรวจทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเอกสารอ้างอิงหรือมีวรรณกรรมที่กล่าวถึงในเชิงวัฒนธรรมน้อยมาก โดยในแต่ละพื้นที่ได้ลงไปเก็บข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ทำแผนที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งแล้วเสร็จและได้คืนข้อมูลให้กับชุมชนไปแล้ว

สำหรับแนวทางต่อไปคือการสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม จึงได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากทั้ง 5 พื้นที่ มาให้แนวทางในการดำเนินการสร้างผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมว่าจะดำเนินการไปในรูปแบบใด มีการทำกลุ่มย่อยหลังจากคืนข้อมูลให้กับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ระดมสมองร่วมกันว่าต้องการจะพัฒนาอะไรต่อไปในเชิงผู้ประกอบการ จากนั้นจะนำข้อมูลไปเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการดำเนินการ หลังจากนั้นผู้วิจัยก็จะสร้างแนวทางในการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 16:19

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account