Logo
Print this page

ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักจำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านพักราชการเลขที่ 38/98-99 (บ้านแฝด) และบ้านพักราชการเลขที่ 38/101(38/45) โดยมีเงื่อนไขในการประมูลขายทอดตลาด ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

 

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th