Logo
Print this page

สนองงานการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

การสนองงานตามโครงการพระราชดำริในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่สนองงานตามโครงการพระราชดำริในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียนอยู่ในการดูแล 2 ประเภท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กสามารถพูดภาษาไทย รวมทั้งการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น รวมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย และโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีทั้งหมด 11 แห่ง มหาวิทยาลัยได้เข้าไปจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรครูผู้สอน และหลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการแก่เด็กเล็กระดับปฐมวัย  แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทำให้การสอบวัดผลระดับชาติในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีแนวโน้มดีขึ้นทุกปี เกิดโรงเรียนต้นแบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน โรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเกิดศูนย์การเรียนรู้สืบสานวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จากการดำเนินกิจกรรมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลปรากฎว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้คุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการเรียนวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และไม่มีการย้ายหรือเปลี่ยนงาน

โรงเรียนกองทุนการศึกษา มี 14 แห่ง มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนกองทุน / มีการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่เรียนในวิชาชีพครู / จัดส่งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตไปฝึกปฏิบัติการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในเบื้องต้น / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบ O –NET ซึ่งผลจากการดำเนินงานทำให้เกิดโรงเรียนและเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และมีผลคะแนนการสอบ O –NET ที่ดีขึ้น

ระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาสายวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินงานภายใต้โมเดลครูเพชรราชภัฏ คือ ครูดี ครูเก่ง ครูจิตอาสา และน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่น มีการวางแผนการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในสายวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จัดกิจกรรมการอบรมสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้แก่นักศึกษษปฐมวัย มีผลให้นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวดเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2559 ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดูแลกระบวนการเรียนการสอน 1 แห่ง / ปี 2560 10 แห่ง / ปี 2561 50 แห่ง ด้วยการนำอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปพัฒนาครูและระบบการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่โรงเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เช่น โครงการการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเข้าประกวดในงาน International Exhibition for Yong Inventors และได้รับรางวัลโครงการดีเด่นที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนโรงเรียนเครือข่าย เป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มีการส่งนักศึกษาสายวิชาชีพครูไปฝึกสอน 

ขณะที่โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เดิมรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ด้วยการสอบผ่านระบบตามอัตราว่างในภูมิลำเนาของตัวเอง แต่ในปีนี้ได้มีการรับสมัคร เป็นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 5 หากสามารถสอบได้ในปีใดก็สามารถบรรจุเข้าทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะเรียนก็จะมีทุนการศึกษาให้ปีละ 100,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 58 ราย

ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ คนมั่น นักศึกษาทุนพระราชทานโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันทำหน้าที่สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสอนให้นักศึกษาสายวิชาชีพครูออกมาป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้ทักษะ เป็นคนดี คนเก่ง ให้เป็นผู้มีจิตอาสาด้วยการออกค่ายวิชาการให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ

นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้เผยถึงความพึงพอใจในการใช้นักศึกษาสายวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า นักศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาบัน ทุกคนมีความตั้งใจ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้มาพัฒนาเยาวชนของท้องถิ่น มีระเบียบวินัย ทำให้เป็นที่ยอมรับของครูและนักเรียนในโรงเรียน มีความศรัทธาในวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันศุกร์, 02 มีนาคม 2561 14:10
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th