Logo
Print this page

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้อมนำหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

      จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังลงพื้นที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม เกิดการพัฒนาตัวเองไปสู่ชุมชนแห่งการพัฒนา เช่น ในปี 2552 มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโค้งตาบาง อำเภอท่ายาง ชุมชนที่ยากจนที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการบริหารจัดการ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการพัฒนา ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ได้รับรางวัลแผนแม่บทชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ชุมชนบ้านนาบัว อำเภอบ้านแหลม ชุมชนที่ประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก มหาวิทยาลัยได้ลงไปช่วยเหลือโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำงานร่วมกับชุมชนในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ วางแผนและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และสารไล่แมลงจากพืช โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีรายได้ที่มั่นคง มีผลออกมาเป็นที่ยอมรับและใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ จนได้รับรางวัลไร่นาสวนผสม ประเภทดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560 และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของตำบล

นายอ่อน ชูทอง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้ามาให้ความรู้ และความรู้นั้นสามารถต่อยอดในการจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยเฉพาะในเรื่องขอราคาที่จำหน่าย จากเดิมอยู่ที่ตันละ 11,000 – 12,000 บาท ขยับขึ้นมาเป็นตันละ 42,000 บาท นอกจากนี้คนในชุมชนยังได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี

ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด ชุมชนที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก มหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราโชบาย “ระเบิดจากข้างใน” มาปฏิบัติร่วมกันกับชุมชนจนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สู่หมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีการแปรรูปสินค้าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เช่น โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ชาพร้อมดื่ม คุกกี้ สบู่น้ำมันรำข้าว เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน นับว่าเป็นกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่าย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ 

นายบรรพต มามาก ประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ มีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ผลการดำเนินงานออกมาเป็นรูปธรรม ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความปลอดภัยในการบริโภคข้าวเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ขณะที่ผลผลิตที่ได้มีกระบวนการในการจัดการ จนมีการต่อยอดในการแปรรูปสินค้า

การพัฒนาท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง ที่ในชุมชนมีปริมาณขยะจำนวนมากและกำจัดด้วยวิธีการเผา ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษในอากาศ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ลงไปแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ทำให้สามารถจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ปริมาณขยะลดลงกว่า 50% และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการการจัดตั้งหมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร อำเภอแก่งกระจาน ที่ชุมชนต้องการพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเกษตรกร มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพเพื่อการหุงต้มในครัวเรือนและเพื่อการผลิตไฟฟ้าในหมู่บ้าน จำนวน 4 จุด สร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 3 จุด และจัดสร้างโรงผลิตปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง ซึ่งการดำเนินงานส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการใช้ไฟฟ้า ลดรายจ่ายค่าน้ำมันในการสูบน้ำทำการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนในการรับติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพและระบบสูบน้ำโซลาเซลล์

สำหรับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนมีผลการดำเนินงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ การแปรรูปกระดาษสับปะรดจากสับปะรด ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด จนทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 02 มีนาคม 2561 13:39
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th