ข่าวสื่อสารองค์กร

รมช.ศธ. ติดตามงานบริการวิชาการและการพัฒนาครู

รมช.ศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานการบริการวิชาการชุมชนและการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2531 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ในการติดตามในเรื่องของการบริการวิชาการชุมชนและการพัฒนาครู  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จนมีผลประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ชุมชนบ้านโค้งตาบาง อำเภอท่ายาง ชุมชนที่ยากจนที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการพัฒนา จนได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบชุมชนยอดเยี่ยมภาคกลาง พ.ศ.2556 เป็นต้น รวมถึงยังได้ลงไปร่วมมือกับคนในชุมชนที่บ้านนาบัว อำเภอบ้านแหลม และบ้านไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก จนสามารถแก้ไขให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนในด้านของสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง ในการลดปริมาณขยะลงกว่า 50% และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ระดับประเทศ และหมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร อำเภอแก่งกระจาน ที่ได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ และแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้งานโซลาเซลล์ของชุมชน จนสามารถต่อยอดเป็นระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนต่างๆ 3 ประเภท ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาในเขตพื้นที่บริการของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนทำให้มีผลการเรียนการสอนที่ดีขึ้น มีคะแนนผลคะแนนการสอบ O-Net ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทในการพัฒนาการศึกษาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยชาวราชภัฏอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพครูและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเป้าหมายลำดับแรก ซึ่งจากการเดินชมนิทรรศการเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเยอะมาก แต่เมื่อเทียบกับขนาดของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ต้องขยายไปมากกว่านี้ ถ้าหากมีผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลก็จะเข้ามาสนับสนุนงบประมาณได้ง่ายขึ้น ขณะที่ในด้านของการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องครูเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ตอนนี้การปฏิรูปการศึกษาครูและอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นตัวหลักในการพัฒนา ดังนั้นถ้าครู อาจารย์มีทัศนคติไม่ดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่วนตัวเชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรากฐานของความเป็นครู

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 07:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account