Logo
Print this page

มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม Boot Camp

อธิการบดีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม Boot Camp รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 13 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 23 คน

การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)  รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) สามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา (Methodology) ซึ่งดำเนินการโดยวิทยากร Trainers ชาวต่างชาติจาก บริติช เคาน์ซิล

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการอบรมทั้งหมด 90 ชั่วโมง ในระยะเวลา 15 วัน หลังจากนั้นจะเป็นการทำสื่อการเรียนการสอนในภาควิชาภาษาอังกกฤษ แล้วนำกลับไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนในสังกัด และนำมาสาธิตในวันนี้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 16:16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th