ข่าวสื่อสารองค์กร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

DSC 0054

        เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งนักศึกษาแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งกิจกรรมภายใน ค่ายนั้นประกอบไปด้วย การละลายพฤติกรรม โดย ทีมงานจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนักศึกษาแกนนำมี การทำงานร่วมกันและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน มีการประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงภาคค่ำเป็นการวิเคราะห์ปัญหา สภาพแวดล้อมอุปสรรคและโอกาสของนักศึกษาแกนนำแต่ละคณะ


       วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ได้จัดทำแผน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผนได้แก่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด 2 แผนปราบปรามยาเสพติด 3 แผนบำบัดรักษายาเสพติด 4 แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานตามมาตรการต้องเป็นเป็ดอย่างประสานความสอดคล้องในทุกระดับ โดย สถาบันการศึกษาต้องดำเนินการตามแรกคือแผนป้องกันยาเสพติด สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้ใหญ่และการประกอบอาชีพในอนาคต จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ สังคมรอบนอกสถานศึกษามากขึ้นดังนั้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและความเข้มแข็ง ให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จึงมีความจำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเป็นไปตามแผนป้องกันยาเสพติดดังกล่าว

Last modified onวันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 07:29

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account