ข่าวสื่อสารองค์กร

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับรองเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณารับรองสถาบัน ประกอบด้วย 1.องค์กรและการบริหาร มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 2.อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.การจัดการเรียนการสอน มีแผนการสอนรายวิชาทุกวิชา และประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยนักศึกษา 4.ปัจจัยเกื้อหนุน มีอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาและห้องทำงานสำหรับบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินการสอนที่มีคุณภาพ มีห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม และ 5.ห้องสมุด มีตำราหลักในสาขาวิชาที่ทันสมัยไม่ต่ำกว่าสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า ได้เดินทางมาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ได้เริ่มประเมินในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ได้เห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์จนมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาเพียง 5 ปี ครั้งนี้เป็นการติดตามตรวจเยี่ยมเรื่องความก้าวหน้าและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรับรองสถาบัน ซึ่งผลการพิจารณาจะเข้าสู่กรรมการสภาการพยาบาล เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 10:10

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account