ข่าวสื่อสารองค์กร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

IMG 4499

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 25 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายสิทธิศักดิ์ ชามงค์ นายอภิพล สงฆ์ธรรม นายอมฤทธิ์ แสงกลองแก้ว นายโสภณ เกตุแก้ว การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา 

IMG 4440

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ราชภัฏทอฝัน  ปันน้ำใจ" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  “ราชภัฎ ทอฝัน ปันน้ำใจ” ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

IMG 4639

        ในช่วงภาคค่ำได้มีการส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพ 

IMG 4555

Last modified onวันเสาร์, 31 มีนาคม 2561 13:16

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account