ข่าวสื่อสารองค์กร

การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรม“การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม เมื่อบ่ายวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    ตามที่คณะรัฐมนตรีให้กำหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ และปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง รวมทั้งสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในคณะที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฏิบัติตัวขณะเกิดอัคคีภัย การแจ้งเหตุอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ถูกเปลวไฟหรือถูกไฟลวก การใช้ถังเคมีสีเขียวและสีแดงอย่างถูกวิธี และการจำลองเหตุการณ์ดับไฟในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสถานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่  มีความรู้ มีความเข้าใจ ในการระงับเหตุและป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 10:23

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account