ข่าวสื่อสารองค์กร

ธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพและการแปรรูป

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพและการแปรรูป” ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาขณะกำลังศึกษา หรือเมื่อเรียนจบออกไปแล้วให้มีแนวคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการจำลองสภาพธุรกิจ สอดแทรกผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน และเกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะทำงาน สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่รัฐบาลจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจ ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเองสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพและการแปรรูป” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรแนวใหม่แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป สร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแนวใหม่ เตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร รองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย      

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันเสาร์, 07 เมษายน 2561 11:15

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account