ข่าวสื่อสารองค์กร

ผอ.รร.สาธิตกับนโยบายการบริหารงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคนใหม่ กับนโยบายในการบริหารงาน

หลังจากที่ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้เปิดรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ซึ่งได้มีการแสดงวิสัยทัศน์กันไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โดยผลการสรรหาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาเอก หลักสูตรการสอนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ จะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับชาติ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นคนดีและมีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา สามารถเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีเป้าหมายภายในปี 2563 จะเป็น 1 ใน 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และภายในปี 2565 จะเป็น 1 ใน 50  อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

          ขณะที่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีด้วยศาสตร์พระราชา สร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง สร้างคุณค่าของการเป็นคนดีด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ เน้นการฝึกปฏิบัติและการฝึกทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างครูมืออาชีพ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สร้างความรักความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสิ่งสนับสนุน มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาโรงเรียนสีเขียว พัฒนาเครือข่ายภายนอกเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนับสนุน พัฒนานักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา

และในโอกาสนี้ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 รอบพิเศษ ประเภทผู้ที่มีความโดดเด่นด้านจิตอาสาและความประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร.032-493295, 032-493300 ต่อ 1920

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพุธ, 11 เมษายน 2561 10:16

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account