ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอมติในการจัดกิจกรรมราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม

ในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอการปรับกิจกรรมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แนวคิดรูปแบบการจัดกิจกรรมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 โดยให้เปลี่ยนชื่อการจัดงานเป็น” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” จากเดิม “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสู่สากลในศตวรรษที่ 21”

โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 18 เมษายน 2561 13:34

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account