ข่าวสื่อสารองค์กร

การทำธุรกิจไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำธุรกิจไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล และการแปรรูป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การทำธุรกิจไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล และการแปรรูป” ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือ ด้านอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางธุรกิจ กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่รัฐบาลจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจ ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเองสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจึงได้จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง  

          กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง และการเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบอาชีพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 20 เมษายน 2561 10:24

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account