ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU ต่อต้านการทุจริต

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต รวม 10 แห่ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้ง มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญในการศึกษาในเรื่องการปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาและนักเรียนของสถาบันในสังกัดให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จะได้ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมไทยมีธรรมาภิบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีงามและมีสันติสุข ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และสร้างผลงานด้านวิชาการในด้านการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมไทย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 13:11

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account