ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมรับฟังการแนะนำโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัย 39 แห่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ธนาคารออมสินร่วมดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ 2) ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนตามความจำเป็นรอบด้าน 4 มิติ คือ การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ธนาคารออมสินจึงได้บูรณาการเชื่อมโยงการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการขึ้นจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ภายใต้หลักการดำเนินการ 3 สร้าง คือ การสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างช่องทางการตลาดเพื่อเป็นช่องการในการหารายได้ในแต่ละอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาคมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรและทรัพยากรที่มีความพร้อม รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในวงกว้าง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 13:50

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account