ข่าวสื่อสารองค์กร

รับมอบเกียรติบัตร

นักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

          1) นายณรงค์ฤทธ์ ชูจร              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          2) นางสาวประยอม สุพันธะ        สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

          3) นางสาวกมลพร น้อยพล         สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

          4) นายนพคุณ บุญเพ็ญ             สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

          5) นางสาวปิยาภรณ์ พิชิตวิจัย     สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

          อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย

          รางวัลชมเชย จากการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

          6) นายอรเทพ โพธิ์พาดพิง สาขาวิชาการบัญชี

          7) นายสุรสิทธิ์ ใจดี                  สาขาวิชาการบัญชี

          8) นางสาวศศิธร สิงห์ทอง          สาขาวิชาการบัญชี

          9) นางสาวเบญจมาภรณ์ แวดศรี   สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์รัญชิดา กุฎีศรี

          นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย ประเภทออกแบบโปสเตอร์โฆษณา (ART) โครงการ GATSBY 12 Creative Awards ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

          10) นายกันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม        สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์เมธาวิน สาระยาน

2. คณะครุศาสตร์ ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเล่านิทานอาเซียน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2661 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่

          1) นางสาวจุฑาทิพย์ ธานีวรรณ                        2) นางสาวสายพิรุณ แสงนาค

          3) นางสาวธนิวรรณ บันเทิง                            4) นางสาวอาทิตยา ฤทธิ์บัว

          5) นางสาวพัชราภรณ์ จำปาชัย                        6) นางสาวธัญญาลักษณ์ แย้มพราย

          อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม             2) อาจารย์ชนาธิปป บุบผามาศ

          3) อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล                           4) อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์

          5) อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี

3. คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Makro Innovation Thai Street Food Challenge เมื่อวันที่ 22 มียาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่

          1) นางสาวชฎามาศ โลหะชุมพล

          ประกาศนียบัตร ได้แก่

          1) นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย                      2) นางสาวณัฐติญา บัววารี

          อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

          1) อาจารย์ณปภา หอมหวน                           2) ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสังคมและภูมิปัญญา ชื่อผลงาน “การออกแบบโคมไฟจากผ้าทอกี่กระตุก ชุมชนบ้านพุตะแบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่

          รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่      นางสาวกรุณา แสงอ่ำ

          รางวัลชมเชย ได้แก่       นางสาวกฤติยา ผลาโชติ

          รางวัลชมเชย จากการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่   นางสาววิยดา ช่วยทุกข์เพื่อน

          อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

          1) อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงศ์                          2) อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์

          3) อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี                       4) อาจารย์ศิวาพร พิรอด

          5) อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 11:56

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account